Sora no Harmonica – Watashi ga Misuzu data koro no koto
(Aug. 1 – 4, 2013 at Za-Koenji Public Theatre 1)
Photo: Gasho Ito
Close