Sora no Harmonica – Watashi ga Misuzu data koro no koto
(Jul. 5 – 7, 2013 at Kyoto Art Center - Free Space)
Photo: Toshihiro Shimizu
Close