Natsu Matsuri Naniwa Kagami
(Dec. 8 - 11, 2011 at Atelier Gekken ,Kyoto)
Photo: Toshihiro Shimizu

Close