Tokaido Yotsuya Kaidan
(Nov. 21 - 24, 2014 at Owlspot Theater, Ikebukuro, Tokyo)
Photo: Aki Tanaka

Close