“Hanchu-Yuei Ten – Yojo X no Jinsei de Ichiban Tanoshii Sujikan”
Suguru Yamamoto’s solo play Tanoshii Jikan

(Feb. 16 - 27, 2013 at Shinjuku Ophthalmologist Gallery)
Photo: amemiya yukitaka
Close