“Hanchu-Yuei no Uchu Boken-ki 3D”
(Hanchi-Yuei’s Space Adventure Story 3D)

(Aug. 13 - 17, 2011 at Shinjuku Ophthalmologist Gallery)
Photo: amemiya yukitaka
Close