Chiten Kappa/Aru Shosetsu
(Mar. 2011 at Kanagawa Arts Theater KAAT- large studio)
Photo: Takehiko Hashimoto
Close