Marikouji - Ichi no Maki (Vol.1) Morohaku ga Uchi
Mar. 16, 2014Ooe Nougakudou
(C) Doji Company